Back

Anunţ public privind decizia etapei d eincadrare pentru proiectul Centrală electrică fotovoltaică Cilieni I, propus a fi amplasat în com. Cilieni, jud. Olt, titular SC CAPMAN INTERNAŢIONAL SRL BUCUREŞTI

   APM Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:  Centrală electrică fotovoltaică  Cilieni I, propus a fi amplasat în com. Cilieni, jud. Olt, titular SC CAPMAN INTERNAŢIONAL SRL BUCUREŞTI .

  1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pana la data de 29.04.2011

PROIECTUL

DECIZIEI  ETAPEI DE INCADRARE

Nr.2572/21.04.2011

 

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC CAPMAN INTERNAŢIONAL SRL cu sediul înBucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 26 – 28, Union Business Center II, et. 5, biroul nr. 7, sector 1, înregistrată la APM Olt  cu nr. 2572/31.03.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

  APM Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.04.2011, că proiectul: Centrală electrică fotovoltaică Cilieni I, propus a fi amplasat în com. Cilieni, jud. Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

   I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

       -proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3, lit. a;

- investiţia sus menţionată constă în: centrală electrică fotovoltaică compusă din panouri

 dreptunghiulare ce pot fi de diferite dimensiuni, montate în grupuri, amplasate pe suporţi 

 metalici fixaţi în pământ; capacitatea centralei electrice fotovoltaice va fi de 10 MW.    

      - analizarea documentaţiei tehnice, verificarea în teren a amplasamentului şi completarea

        Listei de control au concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se   

        realiza să fie semnificativ;  

       - caracteristicile proiectului: amplasamentul, natura şi dimensiunea proiectului nu indică faptul că  este necesară efectuarea evaluării impactului;

       - proiectul nu afectează areale geografice sensibile;

       - în perioada legala privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate

         observaţii legate de proiect. 

Conditiile de realizare a proiectului:

        - Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va

          comunica la A.P.M. Olt;

        -  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare;       

             - Respectarea prevederilor OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi

               completările aduse de: Legea nr. 426/2001, OUG nr. 61/2006 şi Legea nr.27/ 2007;

             - Titularul are obligaţia de a solicita şi obţine toate avizele impuse prin certificatul de

               urbanism;            

             - La finalizarea lucrărilor de execuţie, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de

          mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării

          tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi

          însoţit de procesul-verbal de recepţie a lucrărilor aferente investiţiei realizate.

        - La finalizarea lucrărilor se va reface cadrul natural afectat.       

       - Înaintea de începerea desfăşurării activităţii, titularul are obligaţia de a solicita şi obţine

          autorizaţie de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                                DIRECTOR EXECUTIV,

                                                               Ec. Şteomlega Dorel

            

       Întocmit,                                                                              Şef Serviciu Reglementări

       Ing. Nicolae D                                                                     Ing. Popa Marius